Algemene ledenvergadering

Het bestuur heeft een Algemene ledenvergadering uitgeschreven voor : DONDERDAG 7 OKTOBER 2010, 20:30 uur

AGENDA
1. Opening en mededelingen
2. Ingekomen stukken
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 26 oktober 2007
en van de Buitengewone Ledenvergadering d.d. 26 november 2008
4. Jaarverslagen secretaris 2007 – 2010 (ter vergadering beschikbaar)
5. Stand van zaken bij onze Jeugdafdeling
6. Stand van zaken bij onze Zaterdagafdeling
7. Jaarverslagen penningmeester 2007 – 2010 (ter vergadering beschikbaar)
8. Verslag Kascommissie over de verenigingsjaren 2007 – 2010
9. Verkiezing bestuursleden

De huidige bestuurssamenstelling is als volgt (met datum laatste benoeming):
Gerrit de Keizer voorzitter (26-10-2007)
Hans Schoon vice-voorzitter (9-11-2006)
Kors Hofman secretaris (9-11-2006)
Ron Holster penningmeester (9-11-2006)
Ernst Bustraan algemeen bestuurslid (26-10-2007)

Bestuursleden worden gekozen voor 3 jaar. Alle huidige bestuursleden zijn dus aftredend. Alleen Ron Holster stelt zich niet herkiesbaar. De penningmeester wordt in functie gekozen. Inmiddels heeft zich een kandidaat gemeld om te voorzien in deze vacature: de heer Bas van Oosterhout.

Overige kandidaten voor de openstaande functies (dat zijn dus alle bestuursfuncties) kunnen tot en met dinsdag 5 oktober 2010 schriftelijk aangemeld worden bij het secretariaat, Pr. Irenestraat 11, 3314 NM Dordrecht.

Ron Holster beëindigt dus op 7 oktober a.s. zijn lidmaatschap van het bestuur. Het bestuur heeft ervoor gekozen de dank die hem toekomt voor zijn jarenlange inzet als penningmeester van de vereniging tot uitdrukking te brengen tijdens de komende Nieuwjaarsbijeenkomst.

10. Vaststellen begroting 2010 – 2011 (ter vergadering beschikbaar)
Aan de formele bespreking en vaststelling van de begroting voor het nu lopende verenigingsjaar gaat een meer algemene bespreking vooraf van de financiële situatie van de vereniging.
11. Verkiezen leden van de Kascommissie. Van de huidige kascommissie maakt ook Bas van Oosterhout deel uit. Indien hij wordt gekozen tot penningmeester moet in ieder geval in deze vacature in de kascommissie worden voorzien.
12. Rondvraag en sluiting

Voor het geval bij de aanvang van de vergadering het vereiste ledental
niet aanwezig blijkt, schrijft het bestuur hierbij een nieuwe vergadering
uit voor dezelfde avond die dan zal aanvangen om 21.00 uur.