Algemene ledenvergadering

Het bestuur nodigt hierbij de leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering die wordt gehouden op:

donderdag 1 november 2018 aanvang: 20.30 uur

AGENDA

  1. Opening en mededelingen
  2. Ingekomen stukken
  3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 9 november 2017
  4. Jaarverslag 2017 – 2018 (ter vergadering beschikbaar)
  5. Stand van zaken algemeen.
  6. Jaarverslag penningmeester 2017 – 2018 (ter vergadering beschikbaar)
  7. Verslag Kascommissie over het verenigingsjaren 2017 – 2018
  8. Vaststellen begroting 2018-2019 (ter vergadering beschikbaar)

Aan de formele bespreking en vaststelling van de begroting voor het nu lopende
verenigingsjaar gaat een meer algemene bespreking vooraf van de financiële situatie
van de vereniging.

  1. Verkiezen leden van de Kascommissie
  2. Rondvraag en sluiting

…………………………………………………………………………………………………

Voor het geval bij de aanvang van de vergadering het vereiste ledental niet  aanwezig blijkt, schrijft het bestuur hierbij een nieuwe vergadering uit voor dezelfde avond die dan zal aanvangen om 21.00 uur.

Namens het Bestuur van v.v. E.B.O.H.