Algemene Ledenvergadering

Hierbij nodigt het Bestuur de leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op 15 september a.s., aanvang 20:30 uur). Omdat er in 2020 en 2021 geen Algemene Ledenvergadering heeft plaatsgevonden, zal tijdens deze avond worden teruggeblikt op de afgelopen 3 seizoen en zullen ook de bijbehorende jaarcijfers worden toegelicht. 

Naast een terugblik, zal er zeker ook worden gekeken naar de toekomst. Zoals al eerder gemeld is het huidige Bestuur aftredend en is de Stuurgroep de afgelopen maanden bezig geweest met het formeren van een potentieel nieuw Bestuur. Zij zullen op deze avond hun plannen presenteren en de leden om akkoord vragen wat betreft het aantreden van het nieuwe Bestuur. 

Algemene Leden Vergadering v.v. E.B.O.H. 2019 – 2022 

Donderdag 15 september 2022, aanvang 20:30 

AGENDA 

  1. Opening en mededelingen
  2. Ingekomen stukken 
  3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering seizoen 2018-2019 
  4. Terugblik op de afgelopen 3 seizoenen 
  5. Financieel jaarverslag afgelopen 3 seizoenen (ter vergadering beschikbaar) 
  6. Verslag kas commissie 
  7. Verkiezing kascommissie leden 
  8. Verkiezing nieuwe Bestuur: Hans Schoon (voorzitter), Bas van Oosterhout (penningmeester) en Evelien Noordermeer (jeugd) zijn aftredend en herkiesbaar. Edwin Korzilius, Ron Holster, Ernst Bustraan en Hans van Genderen zijn aftreden en niet herkiesbaar. De Stuurgroep heeft de afgelopen maanden gewerkt aan de invulling van een nieuw Bestuur en zal tijdens deze vergadering de resultaten daarvan (inclusief beoogde organisatiestructuur inclusief de verschillende commissies) presenteren. Bedoeling is dat het nieuwe Bestuur gevormd zal gaan worden door de herkiesbare bestuursleden, aangevuld met Paul Reijnders en Niels Waterdrinker. Andere kandidaten voor openstaande bestuursfuncties (dat zijn dus alle bestuursfuncties) kunnen tot en met maandag 12 september 2022 per email worden aangemeld op: bestuur@eboh.nl
  9. Vaststelling begroting 2022 – 2023 (ter vergadering beschikbaar) 
  10. Rondvraag en sluiting