Algemene ledenvergadering

ALGEMENE LEDENVERGADERING V.V. E.B.O.H.

Het bestuur nodigt hierbij de leden uit tot het bijwonen van de
Algemene Ledenvergadering die wordt gehouden op:

donderdag 9 november 2017 aanvang: 20.30 uur


AGENDA

  1. Opening en mededelingen
  2. Ingekomen stukken
  3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 10 november 2016
  4. Jaarverslag 2016 – 2017 (ter vergadering beschikbaar)
  5. Stand van zaken algemeen.
  6. Jaarverslag penningmeester 2016 – 2017 (ter vergadering beschikbaar)
  7. Verslag Kascommissie over het verenigingsjaren 2016 – 2017

 

  1. Vaststellen begroting 2010-2011 (ter vergadering beschikbaar)

Aan de formele bespreking en vaststelling van de begroting voor het nu lopende
verenigingsjaar gaat een meer algemene bespreking vooraf van de financiële situatie
van de vereniging.

  1. Verkiezen leden van de Kascommissie
  2. Rondvraag en sluiting

…………………………………………………………………………………………………

Voor het geval bij de aanvang van de vergadering het vereiste ledental niet  aanwezig blijkt, schrijft het bestuur hierbij een nieuwe vergadering uit voor dezelfde avond die dan zal aanvangen om 21.00 uur.

Namens het Bestuur van v.v. E.B.O.H.