Algemene Leden Vergadering vv EBOH 2014 – 2015

Het bestuur nodigt hierbij de leden uit voor de jaarlijkse Algemene LedenVergadering op

Donderdag 5 november 2015, aanvang 20:30

AGENDA

  1. Opening en mededelingen
  2. Ingekomen stukken
  3. Notulen van de Algemene Leden Vergadering d.d. ……………………….
  4. Jaarverslag (ter vergadering beschikbaar)
  5. Stand van zaken bij de jeugd
  6. Financieel jaarverslag (ter vergadering beschikbaar)
  7. Verslag kas commissie
  8. Vaststelling begroting 2015 – 2016 (ter vergadering beschikbaar)
  9. Verkiezing kascommissie leden
  10. Rondvraag en sluiting

De vorige ledenvergadering werd gehouden op donderdag 23 oktober 2014