Agenda Algemene Ledenvergadering

Donderdag 10 november is de algemene ledenvergadering, aanvang 20.30 uur. Hieronder vindt u de agenda.

Algemene Leden Vergadering v.v. E.B.O.H. 2015 – 2016

Het bestuur nodigt hierbij de leden uit voor de jaarlijkse

Algemene Leden Vergadering op

Donderdag 10 november 2016, aanvang 20:30

AGENDA

 1. Opening en mededelingen
 2. Ingekomen stukken
 3. Notulen van de Algemene Leden Vergadering d.d. 5 november 2015
 4. Jaarverslag (ter vergadering beschikbaar)
 5. Stand van zaken bij de jeugd
 6. Financieel jaarverslag (ter vergadering beschikbaar)
 7. Verslag kas commissie
 8. Verkiezing kascommissie leden
 9. Verkiezing bestuursleden:

Bestuursleden worden gekozen voor een periode van 3 jaar. Onderstaand de huidige bestuurssamenstelling en de maand van laatste benoeming:

 • Hans Schoon                 voorzitter              oktober     2013
 • Edwin Korzilius            vice voorzitter      oktober     2013
 • Bas van Oosterhout      penningmeester  oktober     2013
 • Ron Holster                   algemeen lid        oktober     2013
 • Hans van Genderen     algemeen lid        oktober     2013
 • Ernst Bustraan             algemene lid        oktober     2013
 • Axel van den Heuvel   algemene lid        oktober     2013
 • Evelien Noordermeer  jeugdzaken
 • Theo de Jong                 jeugdzaken

Alle huidige bestuursleden zijn dus aftredend. Alle bestuursleden stellen zich herkiesbaar voor hun huidige functie. En het bestuur is voornemens Evelien Noordermeer en Theo de Jong in het bestuur op te nemen, beiden voor de functie jeugdzaken.

Overige kandidaten voor de openstaande bestuursfuncties (dat zijn dus alle bestuursfuncties) kunnen tot en met maandag 7 november 2016 per email worden aangemeld op: e.korzilius@upcmail.nl

 1. Vaststelling begroting 2016 – 2017 (ter vergadering beschikbaar)
 2. Rondvraag en sluiting

Agenda